Projekty

Lubelska Akademia Kwalifikacji


„LUBELSKA AKADEMIA KWALIFIKACJI”

RPLU.12.03.00-06-0079/15

Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji
Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

Projekt jest realizowany przez Lubelską Szkołę Biznesu sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL
w partnerstwie z ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu podpisanej z Zarządem Województwa Lubelskiego – Województwem Lubelskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji. Działanie 12.3 Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych.

Projekt zakłada udział 444 uczestników/uczestniczek projektu, w tym:

a)134 osoby w wieku 50 lat i więcej,

b)89 osób z niepełnosprawnością,

c)245 kobiet.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2016 r. do 31.08.2017 r. na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompetencji kluczowych
w obszarze ICT i języków obcych u 444 dorosłych osób (w wieku 25 lat i więcej) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego (w tym 245 kobiet i 199 mężczyzn) poprzez wzrost umiejętności obsługi komputera/wykorzystanie IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów lub poprzez wzrost znajomości języka angielskiego oraz nabycie kompetencji ICT/językowych potwierdzonych certyfikatem przez 311 osób do 31.08.2017 r.

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej
o niskich kwalifikacjach i zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełniania
i potwierdzenia umiejętności z zakresu ICT i języka angielskiego z terenu województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). Każda osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie komputerowe (z wymaganymi załącznikami) należy złożyć:

  1. a) Listownie na adres: ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski, ul. Niepodległości10, 23-210 Kraśnik,
  2. b) Bezpośrednio do Biura projektu: ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski, ul. Niepodległości10 pokój 1, 23-210 Kraśnik ( budynek Spółdzielni „Jedność”) , od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
  3. c) Elektronicznie na adres e-mail: as@szkoleniakrasnik.pl (przekazanie projektodawcy oryginałów dokumentów rekrutacyjnych nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla uczestnika/uczestniczki projektu),
  4. d) Kandydat/ka przesyłający „Formularz zgłoszeniowy” drogą e-mailową lub listownie zobowiązuje się do stawienia się w wyznaczonym terminie do Biura projektu lub w inne wyznaczone przez projektodawcę miejscu w celu przystąpienia do testu plasującego.

Dokumenty rekrutacyjne (z wymaganymi załącznikami) na szkolenia językowe należy złożyć:

a)Listownie na adres: Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacja Rozwoju KUL z siedzibą ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin,

b)Bezpośrednio do Biura projektu: Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacja Rozwoju KUL z siedzibą ul. Konstantynów 1H, 20-708 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600,

c)Elektronicznie na adres e-mail: info@lbs.pl (przekazanie projektodawcy oryginałów dokumentów rekrutacyjnych nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla uczestnika/uczestniczki projektu)