Projekty

Kształcenie zawodowe – szansa na przyszłość


„Kształcenie zawodowe – szansa na przyszłość”

Projekt realizowany realizowanym w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,

Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt realizowany jest przez ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski, ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą (IP) – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie dnia 10.09.2013r. nr 1154/ POKL.09.04.00-06-026/13-01.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 48 osób spełniających następujące kryteria uczestnictwa :

  1. a) osoby zatrudnione w szkołach zawodowych na terenie województwa lubelskiego, i/lub u pracodawców z terenu województwa lubelskiego jako: 
  • nauczyciel kształcenia zawodowego i/lub
  • instruktor praktycznej nauki zawodu
  1. b) osoby oddelegowane na szkolenie przez Pracodawcę. 
  2. c) osoby pracujące na obszarze województwa lubelskiego

 

Każda osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

Projekt jest realizowany w okresie 01.01.2014 r. – 30.06.2014 r. r. na terenie województwa lubelskiego.

Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompetencji kluczowych
w obszarze u 48 osób poprzez wzrost umiejętności obsługi komputera/wykorzystanie IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów nabycie kompetencji ICT oraz udział w egzaminie z zakresu ECDL Start.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie (z wymaganymi załącznikami) należy złożyć:

  1. a) Listownie na adres: ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski, ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik,
  2. b) Bezpośrednio do Biura projektu: ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski, ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
  3. c) Elektronicznie na adres e-mail: as@szkoleniakrasnik.pl (przekazanie projektodawcy oryginałów dokumentów rekrutacyjnych nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla uczestnika/uczestniczki projektu),
  4. d) Kandydat/ka przesyłający „KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ” drogą e-mailową lub listownie zobowiązuje się do stawienia się w wyznaczonym terminie do Biura projektu lub w inne wyznaczone przez projektodawcę miejscu w celu przystąpienia do testu plasującego.