Projekty

Kompetencje Przyszłości


Projekt  „Kompetencje Przyszłości” realizowanym  w  ramach  Priorytetu  IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie  9.6  „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”

Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych”

Organizatorem projektu jest Małgorzata Bełcik UNIQUE Szkoła Języków Obcych z siedzibą:
ul. Lubelska 13/14d, 24-300 Opole Lubelskie w partnerstwie z ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską (UE) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na podstawie umowy podpisanej z Instytucją Pośredniczącą. Okres realizacji projektu: 01.05.2013 r. – 31.12.2014 r.

Projekt zakłada udział 120 osób w tym (60 % kobiet) w wieku od 18 do 64 lat, zamieszkujących powiat opolski i kraśnicki.

Szkolenia odbędą się w czterech modułach:

  1. a) Szkolenie „JĘZYK ANGIELSKI”
  2. b) Szkolenie „JĘZYK NIEMIECKI”
  3. c) Szkolenie „ECDL START”
  4. d) Szkolenie „ECDL CORE”

Celem projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy i ogólnych kompetencji kluczowych
w obszarze ICT i języków obcych u 120 dorosłych osób (w wieku 18-64) o niskich kwalifikacjach z terenu województwa lubelskiego (w tym 60% kobiet) poprzez wzrost umiejętności obsługi komputera/wykorzystanie IT w zakresie informacji, komunikacji, tworzenia treści, bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów lub poprzez wzrost znajomości języka angielskiego oraz nabycie kompetencji ICT/językowych.

Uczestnikami/uczestniczkami projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkujące powiaty opolski i kraśnicki, posiadające wykształcenie nie wyższe niż średnie. Każda osoba ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne na szkolenie komputerowe (z wymaganymi załącznikami) należy złożyć:

  1. a) Listownie na adres: ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski, ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik,
  2. b) Bezpośrednio do Biura projektu: ICT LAB Centrum Szkoleń Informatycznych Grzegorz Michałowski, ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
  3. c) Elektronicznie na adres e-mail: as@szkoleniakrasnik.pl (przekazanie projektodawcy oryginałów dokumentów rekrutacyjnych nastąpi najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla uczestnika/uczestniczki projektu),
  4. d) Kandydat/ka przesyłający „Formularz zgłoszeniowy” drogą e-mailową lub listownie zobowiązuje się do stawienia się w wyznaczonym terminie do Biura projektu lub w inne wyznaczone przez projektodawcę miejscu w celu przystąpienia do testu plasującego.

Dokumenty rekrutacyjne (z wymaganymi załącznikami) na szkolenia językowe należy złożyć:

a)Listownie na adres: Małgorzata Bełcik UNIQUE Szkoła Języków Obcych z siedzibą:
ul. Lubelska 13/14d, 24-300 Opole Lubelskie.

b)Bezpośrednio do Biura projektu: Małgorzata Bełcik UNIQUE Szkoła Języków Obcych z siedzibą:
ul. Lubelska 13/14d, 24-300 Opole Lubelskie.